Objednejte si Glatte

v nejbližší

lékárně!

x

Obraťte se na nejbližší lékárnu, objednejte si Glatte a následující den Glatte održíte.

Najít lékárnu


Objednat Glatte je možné zde:

v Praze v Brně po celé ČR

Glatte je opravdu něco úžasného. Stojí za to vyzkoušet!

Pravidla vrácení zboží a finančních prostředků, odstoupení od smlouvy

V platnosti od 05. 12. 2015.

Jsme vždy na Vaší straně a chceme, abyste s krémem Glatte, o jehož kvalitě jsme přesvědčeni, byli spokojeni. Proto se v libovolné situaci snažíme postupovat v zájmu zákazníka. Spoléháme přitom i na Váš zodpovědný přístup a Vaši spolupráci.


Obecná pravidla. Meze odpovědnosti prodejce.


1. Společnost VIS Pharmaceutical s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Rybáře, K Lukám 1028/1, PSČ 360 05, Česká republika, IČO: 29114829, DIČ: CZ29114829 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 25865 (dále také jako Prodejce) garantuje vysokou kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků prodávaných skrze internetové obchody www.glatte-cosmetics.com, www.glatte.cz.
2. Kosmetické výrobky jsou v tomto internetovém obchodě prodávány v souladu se zákony České republiky a s předpisy Evropské unie.
3. Krém Glatte není léčivým preparátem, a proto nejsou na místě jakákoli očekávání týkající se efektivnosti krému z hlediska jeho používání za účelem vyléčení konkrétní nemoci nebo dosažení garantovaného účinku v určité lhůtě. Očekávaným účinkem při používání krému je zlepšení stavu suché kůže a hydratace pokožky včetně zmenšení tendence k vytváření mozolů a trhlin.
4. Daná pravidla navrácení zboží a finančních prostředků a možnosti odstoupení od smlouvy se vztahují na zboží pořízené soukromými osobami přímo u společnosti VIS Pharmaceutical s.r.o., a to zakoupením v internetových obchodech www.glatte-cosmetics.com, www.glatte.cz .
5. Pro produkty pořízené v lékárnách a u libovolných jiných firem platí pravidla vrácení zboží, která byla přijata těmito organizacemi. Společnost VIS Pharmaceutical s.r.o. nevystupuje v těchto sporech jako zúčastněná strana a nezasahuje do jejich projednávání.
6. Mezí zodpovědnosti při vrácení zboží je fakticky zaplacená cena výrobku včetně nákladů na jeho dodání (v souladu s fakturou vystavenou Prodejcem), do které nejsou zahrnuta libovolná dodatečná vydání Kupujícího svázaná s nákupem, například transakční výlohy, výlohy na konverzi finančních prostředků, náklady na dopravu apod.

1. Odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu
Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce, s tím, že do 14 dní ode dne převzetí výrobků odstoupení zašle Prodejci elektronicky na e-mailovou adresu: info@glatte.cosmetics.com či poštou na adresu: VIS Pharmaceutical s.r.o., Dr. David Becher 903/19, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika. Odstoupení od smlouvy Kupující realizuje jednostranným právním jednáním, se kterým platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je Kupující oprávněn realizovat i prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, zveřejněného na internetových stránkách Prodejce – viz Formulář 1. Přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy Prodejce Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí.

Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s takto vrácenými výrobky, tj. včetně nákladů na zabalení a dopravu výrobků k Prodejci, a náklady spojené se zabalením a případným zasláním nových výrobků, hradí Kupující. Prodejce vrátí Kupujícímu kupní cenu, kterou takto přijal, do 14 dnů ode dne obdržení vrácených výrobků nebo po obdržení dokladu o tom, že Kupující odeslal výrobky zpět Prodejci, a to podle toho co nastane dříve, a to shodným způsobem, jakým kupní cenu od Kupujícího přijal, je-li takový způsob technicky možný. Jiný způsob vrácení je Prodejce oprávněn využít pouze v případě, že Kupující s jiným způsobem vrácení peněz bude souhlasit anebo není-li shodný způsob vrácení možný, a Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy vrátit Prodejci nepoužité a nepoškozené výrobky, které od Prodejce obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy z jeho strany. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud budou výrobky odeslány Prodejci před uplynutím 14 dnů.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení smlouvy však nezanikají níže uvedená práva vyplývající z porušení smluvních povinností:


a) nároky na náhradu škody dle obecných předpisů, a to i za snížení hodnoty výrobků, které vzniklo v důsledku nakládání s těmito výrobky Kupujícím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jejich povahu a vlastnosti;
b) peněžité pohledávky Prodejce za Kupujícím vzniklé na základě smlouvy a nároky na uhrazení úroku z prodlení, pokud již dospěl;
c) ujednání o volbě rozhodného práva a řešení sporů;
d) jiná ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení smlouvy.

Odstoupení od smlouvy spolu s výrobky zašle Kupující ve stanovené lhůtě na adresu: Dr. Davida Bechera 903/19, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika.
Kupující při odstoupení od smlouvy, odpovídá Prodejci za snížení hodnoty výrobků v důsledku nakládání s výrobky jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi výrobků.

Po odstoupení od smlouvy se vzájemné nároky smluvních stran vypořádají takto:
a) v případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy při již uskutečněném plnění si Kupující ponechá veškeré výrobky, k nimž nabyl vlastnické právo; přičemž tyto výrobky bude povinen zaplatit Prodejci v souladu se smlouvou, pokud tak do té doby neučinil,
b) v případě, že Kupující po uplatněném a oprávněném odstoupení od smlouvy Prodejci zašle zpět zboží, pokud možno s neporušeným vnějším obalem, pak Prodejce vrátí Kupujícímu zpět zaplacenou kupní cenu za tyto výrobky, a to bez jakýchkoli úroků; přičemž každá smluvní strana si ponese svoje náklady související s odstoupením,
c) jakékoli částky, které mají být vráceny Prodejcem Kupujícímu v souladu s jednotlivými způsoby vypořádání po odstoupení, budou uhrazeny Kupujícímu bez jakýchkoli úroků.

2. Vrácení zboží z důvodu stížnosti na kvalitu
V případě výhrad ke kvalitě výrobku (krém má nepříjemné aroma, nevychází z nádoby, má nesourodou konzistenci atd.) můžete krém vrátit na adresu společnosti VIS Pharmaceutical s.r.o. (Dr. Davida Bechera 903/19, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika) v balení, které zajistí jeho dodání v neporušeném stavu.
Během tří pracovních dnů od chvíle doručení této zásilky bude na Vámi uvedený účet převedena částka zaplacená za zboží a jeho dodání (v souladu s fakturou vystavenou při nákupu) a také náklady na odeslání zboží státní poštovní službou do kanceláře společnosti VIS Pharmaceutical s.r.o., pokud byl s vráceným zbožím doručen také doklad o ceně odeslání zboží zpět Prodejci.

Je přípustné vrácení zboží, jehož obal byl porušen, pokud bylo vypotřebováno méně než 20 % krému.
Produkt musí být dodán společně s formulářem jednotného vzoru (stáhnout Formulář 1), ve kterém je vysvětlena příčina vrácení zboží a uvedeny plné informace o spotřebiteli a číslo účtu pro navrácení finančních prostředků.
V případě, že popis vady vyvolává odůvodněné pochybnosti, může být na základě iniciativy Prodejce provedena expertiza v nezávislé laboratoři, o čemž bude Kupující písemně vyrozuměn. Pokud bude výsledkem expertizy zjištění nesouladu stížnosti a skutečné kvality zboží, dodá společnost VIS Pharmaceutical s.r.o. Kupujícímu oficiální závěry laboratoře a odmítne náhradu na základě těchto skutečností.
Vracené zboží musí být odesláno (podle razítka pošty) do 14 dnů od dne jeho převzetí Kupujícím (dle data uvedeného poštou).

3. Vrácení zboží, které bylo objednáno omylem
Krém, který byl objednán omylem, může být vrácen s kompenzací ve výši 100 % jeho ceny a nákladů na dodání Kupujícímu (v souladu s fakturou vystavenou při nákupu).
K tomu je nutné vrátit nepoužitý krém na adresu VIS Pharmaceutical s.r.o. (Dr. Davida Bechera 903/19, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika) v balení, které zajistí jeho dodání v neporušeném stavu.

Produkt musí být dodán společně s formulářem jednotného vzoru (stáhnout Formulář 2), ve kterém je vysvětlena příčina vrácení zboží a jsou uvedeny plné informace o spotřebiteli a číslo účtu pro navrácení finančních prostředků.

Vracené zboží musí být odesláno (podle razítka pošty) do 14 dnů od dne jeho převzetí Kupujícím (dle data uvedeného poštou).

4. Navrácení finančních prostředků v případě nesplnění objednávky
Pokud z důvodu námi nezaviněných okolností dojde ke ztrátě zásilky nebo doba dodání vinou pošty či jiného přepravce převýší 30 dní (v rámci zemí Evropské unie), bude na Váš účet převedeno 100 % zaplacené částky (podle vystavené faktury) během 3 pracovních dnů od chvíle doručení písemné žádosti (postačuje poslání e-mailu z kontaktní adresy).
K připsání finančních prostředků na Váš účet dojde v závislosti na podmínkách vedení Vašeho bankovního účtu.

V případě, že Kupující zboží neobdržel z důvodu nesprávně uvedené adresy nebo nemožnosti doručení na danou adresu (například pokud kurýr provedl několik pokusů o dodání a Kupující se nesnaží zboží přijmout, neodpovídá na telefonáty kurýra či přepravce apod.), Prodejce nenese odpovědnost za nesplnění objednávky a Prodejce je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Děkujeme za Vaše objednávky! Přesvědčte se o síle Glatte!

05. 12. 2015
Karlovy Vary

Formulář 1

 

Share This Post: